Kontakta oss


Stockholm 08 - 586 178 00
Göteborg 031 - 350 03 00
Malmö 040 - 642 78 00
Falun 023 - 700 00 00

 

Maila oss
Fler kontakter >>

 

Ditt verktyg inom kravhantering och test, processer, mallar, roller mm.
Logga in >>


KB1online som App >>

Saknar du inloggning till KB1online och vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss >>

  1. Tjänster
  2. Kravledning
  3. Kravanalys
  4. Testledning
  5. Test
  6. test2

Våra tjänster

Konsultbolag1 är som konsult- och utbildningsföretag helt inriktat på leveranser inom kravhantering och test av IT-system. Vi erbjuder konsulttjänster och utbildningar, var för sig eller i kraftfulla kombinationer. Våra konsulters kompetens och erfarenhet är gedigen och bred. Från tidiga projektskeden som kräver informationsmodellering, processkartläggning och kravinsamling via upphandling till test samt senare systemförvaltning. Oavsett roll i projekt eller systemförvaltning är vi alla starkt präglade av test vilket garanterar att det vi gör alltid är konkret, tydligt och framför allt testbart.

 
Vi är med i hela processen från verksamhetsanalys och kravledning, genom kravdetaljering, utveckling och fram till acceptanstest och uppföljning.

 

Vi stödjer utvecklarna i komponent- och integrationstester, vi testautomatiserar, vi genomför system- och systemintegrationstester samt planerar för och leder acceptanstest.

Vi utvecklar och implementerar kravprocesser och testprocesser.

Vi tar fram gemensamma arbetsmetoder eller förbättrar de modeller ni använder idag.

Vi formulerar teststrategier och riktlinjer för såväl små lokala företag som stora internationella organisationer.

 

Hör du devisen Tänk Test Tidigt vet du att Konsultbolag1 på något sätt är inblandat.

Kravledning

Vem?

Tjänsten Kravledare vänder sig till Er som har behov av att få ett strukturerat arbetssätt, för att planera och leda kravhanteringen, Oavsett storlek på projektet eller förvaltningen så lönar det sig alltid med en strukturerad kravhantering

 

Vad?

Kravledning inkluderar alla aktiviteter från planering, via kravinsamling till avslut av kravarbetet. En kravledare fungerar som avlastning och som ett stöd till projektledaren eller förvaltningsledaren och ansvarar för alla aktiviteter kopplade till kravhanteringen.

 

Varför?

Användarna blivit mer kvalitetsmedvetna och accepterar inte längre system som inte stöttar dem i deras arbete eller i affären. Marknaden kräver dessutom nya versioner av produkter och tjänster allt oftare. Allt detta sammantaget medför att behoven av att på ett strukturerat sätt planera och genomföra kravanalys utgående från verksamhetens behov och en riskbedömning ökar.

 

Därtill kommer att struktur ger förvaltningsbarhet och möjlighet till återanvändning vilket i sin tur kortar tid vid vidareutveckling och förädling av systemet/tjänsten. Strukturerad kravhantering är ett måste för moderna organisationer som vill skapa resultat snabbt och effektivt.

 

Kravanalys

Vem?

Strukturerad kravanalys behövs när system skall utvecklas eller förädlas. Särskilt viktigt är det när det annars finns risk att verksamhet och leverantör har olika bilder av vad som skall utföras.

 

Vad?

I rollen som kravanalytiker ingår alla aktiviteter från kravinsamling av verksamhetens systemkrav, över deltagande vid definiering av beställning till konkretisering av krav. En kravanalytiker ansvarar för att formulera verksamhetens behov i systemkrav som förstås av både verksamheten och av leverantören. Systemkrav som därtill är testbara.

 

Varför?

Idag har användarna blivit mer kvalitetsmedvetna och accepterar inte längre system som inte stöttar dem i deras arbete eller i affären. Förväntan är inte att man ska behöva förklara sina behov flera gånger och att det man har beskrivit är det man ser som slutresultat. Marknaden kräver dessutom nya versioner av produkter och tjänster allt oftare. Allt detta sammantaget medför att behoven av att på ett strukturerat sätt genomföra kravanalys utgående från verksamhetens behov som är förståelig för leverantören ökar.

 

Strukturerad kravanalys utförd av någon som har förståelse för både verksamhetens behov av systemstödet och leverantörens behov av information om vad som ska göras är idag nödvändigt för att skapa resultat snabbt och effektivt.

 

Testledning

Vem?

Tjänsten Testledare vänder sig till Er som har behov av ett strukturerat arbetssätt för att planera och leda testarbetet, ett arbete som bottnar i ett gediget kunnande av testhantverket. Oavsett om projektet eller förvaltningen är liten eller stor så finns det alltid ett behov av ett väl genomtänkt testarbete.

 

Vad?

Testledning inkluderar alla aktiviteter från planering, över genomförande till rapportering av resultat. Testledare fungerar som avlastning och stöd till projektledaren eller förvaltningsledaren och tar ansvar för alla testaktiviteter. Är kraven otydliga eller otillräckliga för test är det självklart för en testledare från Konsultbolag1 att även inkludera detta i uppdraget. Därtill ser vi att testledaren även har en roll att entusiasmera och sprida test i kundens organisation.

 

Varför?

Idag har användarna blivit mer kvalitetsmedvetna och accepterar inte längre system som är instabila, inte fungerar ordentligt eller som inte stöttar dem i deras arbete. Marknaden kräver dessutom nya versioner av produkter allt oftare. Allt detta sammantaget medför att behoven av att på ett strukturerat sätt planera och genomföra testarbetet utgående från verksamhetens behov och en riskbedömning. Det går inte längre att göra det som en sidoaktivitet utan kräver ett fokus för att användarnas bild av produkten ska bli positiv.

 

Test

Vem?

Tjänsten Test vänder sig till Er som har behov av att få ett strukturerat arbetssätt för att ta fram testfall, utföra testarbete och hantera defekter. Ett arbetssätt som bottnar i ett gediget kunnande av testhantverket och förståelse för både kravhantering och utvecklingsarbete.

 

Vad?

I tjänsten Test inkluderar vi alla aktiviteter från design och framtagande av testfall via utförande av test till defekthantering. Leveransen test sker i främst till systemtest, systemintegrationstest eller acceptanstest. En testare ansvarar för testerna på ett utpekat område och för att säkerställa att status av testerna på området är känd.

 

Varför?

Du som beställare och/eller användare är idag mycket kvalitetsmedvetna och accepterar inte system som är instabila, inte fungerar ordentligt eller som inte stöttar dig i ditt arbete. Det gör inte heller dina kunder, därtill krävs nya versioner av produkter och tjänster i en allt högre takt. Sammantaget ger detta ett behov av att genomföra testarbetet stukturerat, riskbaserat utifrån verksamhetens behov och självfallet återanvändbart.

 

.

 

 

Konsultbolag1

Konsultbolag1 skapar affärsnytta genom effektiv kravhantering och test, från att bygga upp kundens egen förmåga till att genomföra under helhetsansvar. Valet är kundens. I praktiken innebär det att vi utbildar och bistår kunden med kompetenta konsulter. Vissa kunder vill gå ännu längre och låter oss ta ansvar för hela kvalitetssäkringsarbetet.
 
Vi har varit verksamma sedan 2001 och vi kan det vi gör. Genom åren har vi haft mer än 800 nöjda företag och organisationer som våra kunder.

Läs mer om Konsultbolag1 och vad vi står för, vår
historia och vår organisation.

Kontakta oss

Konsultbolag1 har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun. Vill du komma i kontakt med oss, kanske för att få veta mer om vad vi kan göra för dig, ring, skriv eller besök oss. Du hittar kontaktuppgifter och kartor på nedanstående sidor.

Varmt välkommen att kontakta oss!

 

kartakartakarta
kartakartakarta
kartakartakarta
kartakarta karta

Populära sidor

Här samlar vi våra mest lästa sidor och tipsar om populära artiklar och kurser.
 

 

 

 

FÖLJ OSS

Vi delar med oss av tips, nyheter och vår vardag på fler ställen. Möt Konsultbolag1, våra medarbetare och vänner i Sociala Medier!
 

twitter

Facebook
LinkedInLinkedIn